HONG KONG Senado Square, Maritime Museum, A-Ma Temple, The New Yuanming Palace, Lou Lim Leoc Garden, Kum Lam Temple, Sun Yat Sen Park, Macau

GUILIN  Fubo Hill, Reed Flute Cave, Guilin Mt. Diecai , Lijiang Folk Custom Garden, Riyue Shuangta Culture Park, Sun and Moon Pagoda

SHANGHAI Shanghaishi Lu Jiazui, Yu Garden, Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Shanghai Bin Jiang Park, Shanghai Ocean Aquarium

BEIJING Beijing Summer Palace, Lu Gou Dawn month Tablet, Temple of Heaven, Fobidden City Halls of Harmony, Tiananmen Square

MACAU Kun lam Statue, St. Dominic Square, The Venetian , Largo Da Companhia De Jesus, The Macao Venetian Resort

SHENZHEN Tuen Mun Park : The Artificial Lake, Kowloon Walled City Park, Shenzhen Convention Center, Temple Street Night Market

GUANGZHOU Roman Colonnades in Yuntai Garden, Opera House in Guangzhou, Sacred Heart Cathedral, Guangdong Science Center

CHENGDU Chengdu South Lake Park, Three Natural Bridges, Hongsheng Commercial Plaza, Nanjiao Park, Mt. Zhougong National Forest Park